sobota 8. dubna 2017

Jak se skenuje svatá studánka?

Praha, 31. března 2017 – Pracovníci firmy Natawarde s.r.o  se 6. dubna  2017 podílí na projektu 3D zaměřování, pramene sv. Anny u obce Pohled (Svatá Anna 255, 582 22 Pohled). Lokalita se nachází na Vysočině, nedaleko od Havlíčkova Bodu, Česká republika.  Výsledkem akce bude unikátně přesná, trojrozměrná mapa tohoto jedinečného poutního místa.

► Na poutním místě, které se objevilo díky písaři cisterciáckého kláštera v Pohledu Jakubu Čermákovi roku roku 1730 se pár let nedělo nic. V roce 1752 zde vznikla poustevna, v níž bydlel mnich, jenž sepisoval „zázraky“, které se zdejšímu pramenu přičítali. Až v roce 1760 zde začala stavba kostela a několika kapliček křížové cesty.  Vznik poutního místa je spjat s působením cisterciaček, jejichž klášter byl v Pohledu založen roku 1265. Na návrší nad obcí stojí poutní kostel sv. Anny z r. 1766, je to velmi hodnotná a působivá rokoková architektura dle návrhu J. Santiniho. Jak ale praví místní kronika z roku 1876, byl 8. března 1761 konsekrován hlavní oltář kostela v Pohledu, v místě zvaném Lázně Svaté Anny. To by znamenalo, že je kostel o pět let starší než se dosud uvádí.

► Roku 1844 byla nad pramenem vody, jemuž se připisovaly léčebné účinky postavena centrální osmiboká kaple sv. Anny s bání podle architekta J.B.Santiniho-Aichla. Kolem kaple byly pak do kruhu vystavěny Kaple křížové cesty.

► Pod kapličkou je cisterna s vodou a pod ní je studna. Ve čtvrtek hasiči vodu z rezervoáru pod kaplí vyčerpají a studnu prohlédne archeolog. Spolu s tím proběhne 3D zaměření kapličky, aby vznikl model, který bude následně sloužit jako datový nosič o stavu stavby nejen, co do vzhledu, ale především z hlediska stavebně-projekčního.

► Nikdo z pamětníků pod kaplí nebyl, nikdo neví, jak zdroj vody funguje. „Aby bylo možné dostat se k zásobníku, je třeba rozebrat oltář v kapli. Protože jde o památku, může to učinit jen odborná osoba, restaurátor. Nesmí se při tom poničit barokní kameny. Každý krok musíme konzultovat s památkáři,“ popsal farář pohledské farnosti Hroznata Pavel Adamec reportéru Martinu Vokáčovi z redakce iDnes.cz.

► „Nikdo z pamětníků u rezervoáru pod kaplí nikdy nebyl, nikdo neví, jak vypadá, jak funguje a zda je tam vůbec nějaké místo. Jsme na to zvědavi,“ podotkl Milan Klement, starosta obce Pohled.

► Takže, jak bude vypadat toto místo po práci našeho zaměřovacího teamu? To vám rádi ukážeme po akci.

Další informace:

Michal Zdeněk Zachar
PR manager – Natawarde s.r.o
Mobil: +420727 835 825
E-mail: natawarde.sro@gmail.com
Www: http://www.natawarde.cz
Česká republika


---------------------------------------------------------
▬ Poznámka pro editory:

► "Písař cisterciáckého kláštera v Pohledu Jakub Čermák zapadl prý jednou při pronásledování jelena v klášterním lese do hluboké bažiny, ze které se nemohl dostat. Věřil již, že zahyne a připravoval se modlitbou na poslední hodinku. V tom uslyšel pod zemí hrát varhany a sborový zpěv, jemuž nerozuměl, ale zdálo se mu, že se v něm častěji ozývá jméno svaté Anny. Slíbil proto v nouzi, že bude-li zachráněn, postaví na tom místě kapli ke cti svaté Anny. Posilněn touto nadějí sebral znovu všechny své síly a z bažiny se dostal. Slib dodržel a dal vysušit bažinu a postavit zde malou kapli. Při kopání základů byl objeven léčivý pramen. Základy byly vykopány a zedníci začali stavět. Co ale jeden den vystavěli, to nalezli vždy druhý den rozbořené. To se opakovalo třikrát. Třetího dne nalezli na tom místě, kde nyní stojí kostel, otisky šlépějí a z toho usoudili, že sama svatá Anna si toto místo zvolila. Zde byl tedy vybudován nynější kostel právě tak velký, jak stopy ukazovaly."
(Pověst o založení svaté Anny, obec Pohled)

▬ Zdroje:

►Obec Pohled: http://obecpohled.cz
► Prameny  svaté Anny u Pohledu: http://www.putujici.cz/?p=p_309&sName=Pramen-sv.-Anny-u-Pohledu
► Youtube ukázka 3D skenu budovy staré rychty:  https://youtu.be/cyGjPGFZLg4
► Turistika.cz: https://www.turistika.cz/mista/poutni-misto-svata-anna-u-pohledu/detail
► Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/lecivy-pramen-u-svate-anny-v-pohledu-opet-tece-fow-/jihlava-zpravy.aspx?c=A170323_062524_jihlava-zpravy_mv
► Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/svatoanensky-pramen-u-pohledu-prestal-tect-fez-/jihlava-zpravy.aspx?c=A161110_130935_jihlava-zpravy_mv
► WIKI: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohled_(okres_Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv_Brod)

pátek 7. dubna 2017

Aplikace 3D skenování

3D skenery jsou dnes již díky svému provedení přenosné přístroje a díky jejich práci je možné převádět skenované místo, zařízení či osobu do virtuální podoby, která je zobrazitelná na PC. 

Jedním z nejčastějších způsobů použití je např. ve výrobním procesu. Chcete vyrobit součástku? Navrhněte ji, vyrobte a díky 3 D skenu máte naprosto perfektní výstupní kontrolu. Jen porovnáte rozměry.

A co například využití ve stavebnictví? Představte si, že máte postavit svůj dům. Nikdo vám krom 3D skeneru nezaměří přesněji, zdali se např. základová deska nepohnula, zda nedošlo při stavbě k odchylkám při tvorbě obvodových zdí, atp. U starých objektů dokáže pravidelné skenování za relativně malé peníze předejít haváriím, jelikož si přesně poradí se statikou objektu a ihned ukáže i milimetrové pohyby oproti předchozímu zaměření pomocí skeneru.

A v neposlední řadě proniká 3D skenování i do designu. Dokáže umožnit Umožňuje získat tvar jakéhokoliv hmotného objektu a následným použitím vhodného softwaru s jeho pomocí vytvořit novou součást či formu. Příkladem může být firma, jenž řešila problém s rychlým opotřebováním forem na výrobu střešní krytiny. Nové formy bylo nutné objednávat s velkou časovou a finanční náročností. Nyní při výrobě nových forem využívá firma 3D skenování, kdy se po naskenování opotřebených forem, tyto v CAD systému opět zrekonstruují znovu doí podoby originálních forem a firma si je pak vyrobí u sebe v dílně. Se značnou časovou a peněžní úsporou.

Co je tedy společné na práci tolika různých oborů, jako jsou lékařští specialisté, výrobci letadel, stavitelé supermarketů, či filmový pracovníci nebo výrobci strojírenských produktů a divadelních návrhářů a dalších? Odpověď je prostá: 3D skenování.

Mezi nejmodernější medicínské postupy patří dnes virtuální operace skutečných pacientů, za pomoci dat získaných z tomografů nebo 3D ultrazvuků apod. Pro výukové potřeby se takové operace provádí dokonce na modelech neexistujících pacientů. Všechny modely však musí být ve 3D formátu. 

Žádný výrobce se od koncepce návrhů staveb technologických linek až po programování celého strojního parku neobejde bez 3D modelů budoucích výrobků. Rekonstrukce a obnova kulturních památek se dá realizovat efektivněji nejprve za pomoci 3D modelů a teprve po nalezení optimálního postupu až na památce samotné. Všechny tyto modelovacíační postupy probíhají na základě digitalizace sledovaných objektů. 

Na počátku všeho bylo slovo - v 3D. Být ve 3D je dnes nejen IN. Je to hlavně praktické. A co vy chcete něco seskenovat?

MZZ